NewsletterWyróżnienie

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w katalogu Gwiazdor
Cel PDF Drukuj Email

Celem ogólnym projektu jest wykonanie kompleksowego foresight'u technologicznego dla przemysłu spożywczego w Polsce oraz opracowanie strategicznej wizji jego rozwoju i wytypowanie priorytetowych kierunków dla prac badawczo-rozwojowych na kilkanaście najbliższych lat.

Do szczegółowych celów projektu należy:

  • przygotowanie strategicznej wizji rozwoju i strategicznego programu badawczego, nakierowanego na rozwój technologii żywności wysokiej jakości w Polsce,
  • określenie środków, które zapewnią ścisłe powiązanie nauki i przemysłu w zakresie rozwoju nowych technologii żywności, opartych na nauce o żywności, biotechnologii żywności oraz zapewnią wysoki poziomu bezpieczeństwa żywności,
  • wniesienie wkładu w kreowanie polityki ułatwiającej rozwój technologii żywności wysokiej jakości,
  • integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych zainteresowanych technologiami w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości,
  • wsparcie producentów rolnych i firm przetwórstwa rolno-spożywczego do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom i dostarczenie im instrumentów dla budowy optymalnych strategii rozwoju.

Cele projektu są zgodne z celami poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight, zakładającymi identyfikację kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, oraz przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych.

Projekt w pełni wpisuje się także w cele pierwszej osi priorytetowej: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, jak i całego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwłaszcza w punktach dotyczących zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw i zwiększenia udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym oraz wzrostu konkurencyjności polskiej nauki i zwiększenia je roli w rozwoju gospodarczym.